YDD

Yönetim Danışmanı Kimdir

Yönetim Danışmanları, işletmelerin sorunlarını çözme veya olanaklardan faydalanmalarını sağlamak üzere, işletmenin içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri sağlayan ve bunun karşılığında ücret aşan kişilerdir.
Yönetim Danışmanı, bir veya birden fazla alanda uzmanlaşarak, bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, öneri ve uygulama desteğini müşterisinin gereksinimleri doğrultusunda uygular.

Yönetim Danışmanı Ne Yapar

  • Müşteriye bilgi sağlar,
  • Müşterinin sorunlarını çözer,
  • Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,
  • Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,
  • Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağYr,
  • Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,
  • Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,
  • İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.

 

YDD – Yönetim Danışmanları Derneği

Dernek, Yönetim Danışmanlarını bünyesinde toplayarak; yönetim danışmanlığı hizmetinin, mesleki, teknik, ahlaki ve profesyonel, standart, kural düşünce ve uygulaması olan bir meslek olarak gelişmesine yardımcı olmak; hizmetin kalitesini ve mesleğin, gerek icra edenler gerekse hizmeti kullananlar nezdinde saygınlığını geliştirmek ve yaymaktır. Hizmet veren kişi ve kuruluşların verimlilik ve etkinliklerinin arttırılması yoluyla ülke ekonomisi düzeyinde verimlilik ve etkinliğin arttırılmasına katkıda bulunabilmek derneğin üst amacını oluşturur. (Tüzük Madde 2)

Dernğin  Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Yönetim danışmanlığı alanında mesleki, teknik, profesyonel ve ahlaki norm,standart ve kurallar geliştirmek ve bunları yaymak,

2. Yukarıdaki gelişmeleri sağlayabilmek için yetkili resmi yarı resmi yada özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Nitelik itibariyle yönetim danışmanlığı hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında temas imkanlarını sağlamak,

3. Sektör üyelerinin ortak mesleki faaliyetlerinde yararlı veya zorunlu olan hususlarda bilimsel araştırmalar ve piyasa araştırmaları yapmak/yaptırmak; bu suretle kaynak israfını minimize ederek etkinliğini sağlamak,

4. Ortak mesleki sorunlarda tartışma ve görüş alışverişi ortamı yaratarak çözüm araştırmasında motivasyon ve koordinasyon fonksiyonu üstlenmek; üyelerin görüşlerini ortak bildiriler halinde derlemek ve savunmak, Ortak görüş, bildiri ve savunmalara ilişkin olarak, üyeler adına ve hesabına özel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, bildirim ve itirazlarda bulunmak.

5. Sektör faaliyetlerinin yaygınlaşması ve niteliğinin arttırılması amacıyla, hizmet ürünlerinin kamuoyunda tanıtılmasını sağlamak; bu amaçla toplantı, kongre, yayın faaliyetleri ile seminer, kurs, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

6. Bilimsel, teknik araştırmalar veya Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak uzman ve diğer kişilerle hizmet veya eser sözleşmeleri yapmak,

7. Gerektiğinde menkul, gayrimenkul veya maddi olmayan haklar (telif, özgün bilimsel araştırmalar gibi fikri haklar) satın almak, bağış kabul etmek. satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzeri etkinlikleri düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

19. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.