Verimli Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Etkili ve Verimli bir kurumsal Yapının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Verimli ve etkili bir yönetim yapısına sahip olarak rekabette önde olmak ve şirket varlığını daha iyi noktalara multiple_signs_questions_800_clr_13402taşıyarak sürdürmek vizyonuna sahip olan kuruluşlar belli konulara odaklanmak ve bu alanlara emek vermek durumundalar.

Varlığını sürdürmek, karlı ve verimli olmak, değişin koşulara ayak uydurabilmek için:

Nereye Gideceğiz ?

Kuruluş nereye gideceğini bilmek, amaç ve hedeflerini tanımlamak, bunları ölçmek ve yönetmek durumundadır. Hedef ve alt hedeflerini ilgili tüm çalışanlarıyla da paylaşabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Bir başka deyişle nereye gidileceği konusunda çalışanların net bir bilgisi olmalı, çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini somut olarak anlamış olmalıdırlar. Hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, hedef belirleme, paylaşma ve uyarı mekanizmalarını da çalıştırılabilen teknolojiye sahip sistemi hedefe ulaşmada veya sorunların erken belirlenmesinde büyük yararlar sağlayabilecektir. Gidilecek yer ve hedeflerde revizyonların yapılması da gerekli olabilir.

Nasıl Gideceğiz ?

Ulaşmak istediğimiz yer açık ve net olarak tanımladıktan sonra oraya nasıl gideceğimiz de önemli bir konudur. Nasıl gidileceği tam anlamıyla kuruluşun nasıl çalışması gerektiği ile ilgili bir konudur. İş yapma biçimimiz işi yapanların kafasından çıkarılmalı uygun bir yöntemle net olarak tanımlanmalı, herkes tarafından ulaşılabilecek bir ortamda tutulmalı, kolaylıkla anlaşılmalı, ihtiyaç duydukça güncellenebilecek bir yapı ve formatta olmalıdır, yapılan iş ölçülebilmelidir. Bu sayede gitmek istetiğimiz yere ulaşmak konusunda işlerin ne derecede başarılı olarak yapıldığını belirleyebiliriz. Nasıl gideceğiz sorusu işlerin nasıl yapılacağı bir başka deyişle süreçlerin nasıl yönetileceği sorusudur.  Kuruluşların başarısı da işleri ne kadar hızlı, doğru, hatasız ve verimli olarak gerçekleştirdiklerinin bir sonucudur. Çok özel ve geçici durumların dışında süreçleri iyi yönetmeden başarılı olmak mümkün değildir.

Kimlerle gideceğiz?

Kuruluşun hedeflerine istediği biçimlerde ulaşması için üzerinde düşünülmesi ve çaba harcanması gereken temel konulardan biridir. Hedefleri anlayan, kuruluşun hedefleri yanında kendisisin hedeflerinin bilincinde olan ve bu hedefleri gerçekleştirmek için süreçlerin farkında olan çalışanlara ihtiyaç vardır. Hedefleri gerçekleştirmek için çalışanların aşağıdaki özellikleri taşımaları yararlıdır:

– Hevesli ve istekli olmaları
– Yeterliliklere sahip olmaları
– Sürekli öğrenebilmeleri
– Süreç ve performansla ilgili öneri üretebilmeleri,
– Süreç ve performans sistemi hakkında iyi bir eğitimden geçirilmiş olmaları

Öte yandan tüm bu özellikler için, istek ve motivasyon için sistem içinde iyi bir liderlik olmalı, lider tüm çalışanlara hedefleri gösterip, .buna ulaşmak için gerekli heyecan ve çoşkuyu sağlamalıdır. Çalışanların nereye gidecekleri ve nasıl gidecekleri hakkında bilgi sahibi olmaları, gidilecek yere ilişkin fikir ve öneri üretebilmeleri, bir başka deyişle kurumsal performans ve süreç yönetimi ile ilgili kuruluşun durumun hakkında bilgiye ulaşabilmeleri, yapılacak geri dönüş ve katkılarla önemli ölçüde sinerji oluşturabilir.